Chia sẻ Tài nguyên

Nơi chia sẻ các Bài tập, Kiến thức về lập trình, công nghệ.

Giải pháp

[HTML-CSS] Bài thực hành CSS cơ bản - phần CSS Text

Giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng CSS vào trong trang HTML và làm quen với thuộc tính định dạng cho TEXT trong CSS.

Giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng CSS vào trong trang HTML.

Tập làm quen với các thuộc tính định dạng cho TEXT.

Tệp tin đính kèm:

 

Bài viết liên quan: