Chia sẻ Tài nguyên

Nơi chia sẻ các Bài tập, Kiến thức về lập trình, công nghệ.

[HTML-CSS] Bài thực hành CSS tổng hợp 5 - Greefies Solution website - Phần 1

Sử dụng kỹ thuật chia vùng, thiết lập hình nền cho div và cho các phần tử li của thẻ ul.

Sử dụng kỹ thuật chia vùng với thẻ DIV, thiết lập hình nền cho div và cho các phần tử li của thẻ ul.

Trong đó:

  • Chiều rộng của trang là 960px;
  • Sử dụng các thuộc tính style cho text như font-size, color, line-height, ...
  • Sử dụng kỹ thuật lược đồ cho box như float, clear float, ...
  • Sử dụng các thuộc tính liên quan đến box như margin, padding, ...
  • Một số thuộc tính khác như background, hover, ...
  • Hình ảnh sử dụng cho bài tập được đính kèm ở file dưới.

Tệp tin đính kèm:

 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử