Tin học Văn phòng

Chia sẻ các kỹ thuật và mẹo liên quan đến Tin học Văn phòng.

[Excel] Hàm chia lấy số dư MOD và chia lấy số nguyên QUOTIENT trong Excel

Tính toán dữ liệu trong bảng tính Excel, các bạn sẽ không thể bỏ qua các hàm chia. Các hàm chia là những hàm thông dụng và thường xuyên được sử dụng khi cần thực hiện các phép chia.

Có hai hàm chia khác nhau trong excel:

- Hàm MOD: chia lấy số dư.

Hàm QUOTIENT: chia lấy số nguyên.

Bài viết dưới đây mô tả cú pháp và cách sử dụng hai hàm chia: MOD và QUOTIENT.

1. Hàm MOD

Mô tả:

Hàm MOD là hàm chia trả về kết quả là số dư của phép chia.

Cú pháp:

MOD(number,divisor)

Trong đó:

- number: số muốn tìm số dư (số bị chia), bắt buộc.

divisor: số chia, bắt buộc.

Ghi chú

- Kết quả cùng dấu với số chia, không quan tâm đến dấu của số bị chia.

- Nếu số chia là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi.

2. Hàm QUOTIENT

Mô tả:

Hàm QUOTIENT là hàm chia trả về phần nguyên của phép chia.

Cú pháp:

QUOTIENT(numerator,denominator)

Trong đó:

numerator: là số bị chia, bắt buộc.

denominator: là số chia, bắt buộc.

Nếu một trong hai đối số numerator hoặc denominator không phải là số thì hàm QUOTIENT sẽ trả về giá trị lỗi.

 

Chúc các bạn thành công!

 

 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử