Xử lý Sự cố Máy tính

Chia sẻ các kỹ thuật xử lý sự cố liên quan đến máy tính.

Fix Lỗi "This could be due to CredSSP encryption oracle remediation" khi remote desktop

Một số bản cập nhật của Windows gần đây (5/2018) gia tăng bảo mật nên ảnh hưởng tới ứng dụng Remote Desktop của Windows. Khi bạn mở ứng dụng Remote Desktop để connect vào Server hay VPS gặp lỗi như sau: "This could be due to CredSSP encryption oracle remediation".

Gặp lỗi như màn hình sau:

Các bước thực hiện:

Vào RUN (Win Key + R) > gõ regedit để mở registry.

This could be due to CredSSP encryption oracle remediation

Theo đường dẫn: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, tạo key CredSSP nếu chưa có.

This could be due to CredSSP encryption oracle remediation
 

Chọn System > New > Key


Đặt tên CredSSP.

Tạo tiếp tương tự key Parameters trong key CredSSP.

This could be due to CredSSP encryption oracle remediation
Tạo Key Parameters.

This could be due to CredSSP encryption oracle remediation
 

Trong Parameters tạo DWORD Value.

This could be due to CredSSP encryption oracle remediation
Đặt tên là AllowEncryptionOracle.

This could be due to CredSSP encryption oracle remediation
Double Click vào Key đặt giá trị là 2.

Tới đây là hoàn tất, bạn thử remote lại nếu chưa được thì khởi động lại máy và remote lại.

Chúc các bạn thành công!

 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử