Xử lý Sự cố Máy tính

Chia sẻ các kỹ thuật xử lý sự cố liên quan đến máy tính.

Fix Lỗi "This could be due to CredSSP encryption oracle remediation" khi remote desktop

Fix Lỗi "This could be due to CredSSP encryption oracle remediation" khi remote desktop

Một số bản cập nhật của Windows gần đây (5/2018) gia tăng bảo mật nên ảnh hưởng tới ứng dụng Remote Desktop của Windows. Khi bạn mở ứng dụng Remote Desktop để connect vào Server hay VPS gặp lỗi như sau: "This could be due to CredSSP encryption oracle remediation".

Các công cụ hữu ích xử lý sự cố cho Windows 10 nhanh chóng

Các công cụ hữu ích xử lý sự cố cho Windows 10 nhanh chóng

Hướng dẫn này cung cấp các công cụ cũng như các bước khắc phục sự cố thông dụng đối với Windows 10.

SQL SERVER 2016 FIX ERROR: Install – Rule Oracle JRE 7 Update 51 (64-bit) or higher is required failed

SQL SERVER 2016 FIX ERROR: Install – Rule Oracle JRE 7 Update 51 (64-bit) or higher is required failed

Rule “Oracle JRE 7 Update 51 (64-bit) or higher is required” failed. This computer does not have the Oracle Java SE Runtime Environment Version 7 Update 51 (64-bit) or higher installed. The Oracle Java SE Runtime Environment is software provided by a third party.

Nhấn để Dùng thử