Tin học Văn phòng

Chia sẻ các kỹ thuật và mẹo liên quan đến Tin học Văn phòng.

[Excel] Hướng dẫn sử dụng kết hợp hàm MATCH và INDEX để tìm Đơn giá của sản phẩm với nhiều điều kiện

Thay vì phải đắn đo sử dụng hàm VLOOKUP hay HLOOKUP, làm công thức dài dòng khi phải kết hợp VLOOKUP với hàm MATCH, HLOOKUP với hàm MATCH, thì chúng ta chỉ cần dùng INDEX kết hợp MATCH là xong.

Ví dụ ta có bảng đơn giá như sau:

Làm cách nào xác định được đơn giá của 1 mã hàng bất kỳ, trong 1 công ty bất kỳ?

Điều này tương đương việc chúng ta phải xét đồng thời 2 điều kiện: Mã hàng và Mã công ty

Để thực hiện yêu cầu này, chúng ta sẽ sử dụng hàm Index kết hợp hàm Match như sau:

Bước 1: Xác định vị trí Mã hàng nằm trên cột thứ mấy trong bảng

  • Tham chiếu giá trị Mã hàng trong dòng 3 (dòng chứa thông tin mã hàng làm căn cứ đối chiếu)
  • Hàm MATCH trả về kết quả là 2, tương ứng với cột thứ 2

=MATCH(H2,A3:E3,0)

Bước 2: Xác định vị trí Mã công ty nằm trên dòng thứ mấy trong bảng

  • Tham chiếu giá trị Mã công ty trong cột A (cột chứa thông tin mã công ty làm căn cứ đối chiếu)
  • Hàm MATCH trả về kết quả là 3, tương ứng với dòng thứ 3

=MATCH(H3,A3:A7,0)

Như vậy giao điểm của dòng 3, cột 2 chính là ô B5 (bởi bảng bắt đầu tính từ dòng 3 trở đi, nên dòng 5 ứng với vị trí dòng thứ 3 của bảng đơn giá)

Bước 3: Xác định kết quả đơn giá cần tìm với hàm INDEX

Việc còn lại là dùng hàm INDEX để kết nối giữa Dòng và Cột đã xác định được ở trên.

Trong hàm INDEX này ta có:

  • Thay vì tham chiếu tới 1 cột cố định tại tham số đầu tiên, chúng ta tham chiếu cho cả vùng bảng A3:E7.
  • Trong bảng này, số dòng xác định bởi hàm MATCH tại ô I3, số cột xác định bởi hàm MATCH tại ô I2.
  • Kết quả của hàm INDEX là giao điểm giữa số dòng và số cột đã xác định được.

=INDEX(A3:E7,I3,I2)

Như vậy ta đã tìm được giá trị của đơn giá mặt hàng một cách rõ ràng nhất! Thật tiện lợi phải không nào! Chúc các bạn thành công!

 

Bài viết liên quan:

Nhấn để Dùng thử